NJ vårdnadslagar för ogifta föräldrar: A Guide

Lagar om vårdnad om barn i NJ för ogifta föräldrar

Dagarna då alla barn hade gifta föräldrar är förbi. Den nuvarande mångfalden av familjelivsarrangemang har lett till att domstolsväsendet har inrättat ett alternativ till ett skilsmässoförfarande, kallat ”non-dissolution ’FD’ Case”, som används av ogifta föräldrar för att:

  • För att fastställa ett lagligt vårdnadsbeslut för en minderårig
  • För att fastställa ett beslut om underhåll till barn eller make/maka
  • För att fastställa ett lagligt faderskap för ett barn
  • För att fastställa en föräldratid. Court Order (Biological Parents Only)
  • Establish Grandparent/Adult Sibling Visitation Order

Klagan lämnas in till familjerätten i det län där paret är bosatt. Till skillnad från gifta par löser ogifta par de frågor som uppkommer i ett klagomål om icke-upplösning summariskt, med hjälp av en jurist eller en probationshandläggare. Om det inte går att nå en ömsesidig överenskommelse om frågor som t.ex. vårdnad eller schemat för föräldratid, lämnar parterna ett vittnesmål under ed till en domare och det är domaren som i slutändan beslutar.

NJ Custody Laws for Unmarried Parents (lagarna om vårdnad för ogifta föräldrar i NJ):

Och det borde vara en självklarhet att en ogift mor enligt NJ-lagstiftningen antas vara barnets mor. Modern har full vårdnad om barnet och kan hålla barnet borta från fadern om inte båda föräldrarna fyllt i ett frivilligt erkännande av faderskap på sjukhuset när barnet föddes, eller om fadern inleder ett klagomål för att fastställa faderskapet genom ett DNA-test. Om faderskapet inte har fastställts på något av dessa två sätt har den ogifta fadern inga föräldrarättigheter.

En ogift far till ett ofött barn har enligt gällande lag inte heller några föräldrarättigheter.

Typer av vårdnad om barn till ogifta föräldrar

När faderskapet är fastställt kan den ogifta fadern sedan förhandla om föräldraledighetstid (tidigare kallat umgänge) eller vårdnad. Det finns tre generella typer av vårdnad i New Jersey; gemensam juridisk vårdnad (som förutsätts i avsaknad av ett konstaterande att den ena eller andra föräldern är olämplig), gemensam vårdnad och ensam vårdnad.

Gemensam juridisk vårdnad för barn till ogifta föräldrar

För gemensam juridisk vårdnad är den ena föräldern den förälder som har den primära bostadsorten, där barnet kommer att bo under majoriteten av tiden, och den andra föräldern den förälder som har den alternativa bostadsorten, dit barnet kommer att åka när det gäller föräldraledighet. Båda föräldrarna med gemensam legal vårdnad har dock lika rätt att avgöra frågor som rör barnets hälsa, utbildning och välbefinnande.

Gemensam vårdnad om ett barn till ogifta föräldrar

Gemensam vårdnad innebär att barnet bor ungefär 50/50 hos vardera föräldern. Detta kräver i allmänhet att föräldrarna bor i samma närhet och att de kan kommunicera effektivt och samarbeta om föräldrafrågor. De har fortfarande var och en lika rätt att avgöra frågor om barnets hälsa, utbildning och välfärd.

Ensam vårdnad om ett barn till ogifta föräldrar

Ensam vårdnad beviljas i allmänhet när den ena föräldern inte har möjlighet att aktivt ta hand om barnet och barnet därför i första hand bor hos den ena föräldern. Den förälder som har ensam vårdnad fattar alla beslut om barnets hälsa, utbildning och välfärd. Den förälder som inte har vårdnaden kan fortfarande ha föräldratid med barnet, men den kan vara begränsad när det gäller tid och plats och i vems närvaro besöken äger rum.

Standarder för att fastställa att en förälder är olämplig i NJ

En ”olämplig förälder” är en förälder som inte kan tillhandahålla ett tryggt, säkert och vårdande hem för sitt barn. Orsaken är att förälderns oförmåga att tillhandahålla en säker miljö kan innebära att barnet riskerar att drabbas av känslomässig, psykologisk eller fysisk skada. En förälder kan anses olämplig om han eller hon har varit missbrukande, försumlig eller underlåtit att ge barnet lämplig vård. En förälder med psykiska störningar, drog- eller alkoholberoende eller problem med att hantera ilska kan anses olämplig om han eller hon inte kan ta hand om barnet eller utsätter barnet för en betydande fysisk och/eller känslomässig risk till följd av detta.

Substantiella bevis för att en förälder är olämplig kan inkludera skoljournaler som visar överdriven frånvaro, medicinska journaler som visar på ett mönster av missbruk, psykologiska utvärderingar för att stödja känslomässiga påståenden, drog- och alkoholundersökningar för att bevisa påståenden om missbruk och rapporter om våld i hemmet som visar på ilsketablissemang eller faktiskt fysiskt missbruk.

Ombeddade pappors rättigheter i NJ

Har en ogift pappa skyldighet att betala underhållsbidrag till barnet?

Svaret är, förmodligen. I NJ om faderskapet är fastställt kommer en ogift far sannolikt att betala underhållsbidrag.

När är ett barn till ogifta föräldrar tillräckligt gammalt för att bestämma vilken förälder det ska bo hos?

I New Jersey finns det inget entydigt och snabbt svar på denna fråga. Det finns en oskriven regel i NJ om att ett barn ska ha inflytande över beslut om vårdnad vid 14 års ålder. Vissa situationer kan dock tillåta att ett barn har inflytande vid en lägre ålder.

Domstolar i New Jersey har tillåtit att ett barn som är så litet som 12 år har inflytande över vårdnadsarrangemanget, förutsatt att barnet är tillräckligt gammalt och har tillräcklig förmåga att resonera. Självfallet är detta en mycket subjektiv standard och innebär att domaren måste intervjua det berörda barnet.

Behövs det en advokat för att lämna in ett ärende om icke-upplösning av FD i New Jerseys familjedomstol?

Domstolsväsendet kan vara förvirrande och det är en bra idé att skaffa sig en advokat om du kan. Om du inte har råd med en advokat kan du försöka kontakta rättsvårdsprogrammet i ditt län för att se om du är berättigad till kostnadsfria juridiska tjänster.

Om du inte är berättigad till kostnadsfria juridiska tjänster kan ditt läns advokatsamfund hjälpa dig att hitta en advokat. Din och dina barns framtid är viktig. Det är mycket mindre stressigt och billigare att ha en advokat från början och få vårdnadsförfarandet att gå så smidigt som möjligt än att försöka företräda sig själv i rätten, bli förvirrad eller få ett resultat från domstolen som du inte gillar, och sedan försöka få en advokat att fixa det i efterhand.

By Katherine K. Wagner | Posted on augusti 8, 2019Taggar: faders rättigheter nj, ogifta föräldrar vårdnad om barn nj, ogifta föräldrar vårdnad om barn nj

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.