Hvordan blev cølibatet obligatorisk for præster?

Præsternes cølibat, eller snarere manglen på cølibat, er i medierne. Der har været beskyldninger om sexorgier, prostitution og pornografi mod katolske gejstlige i Italien. Den 8. marts foreslog pave Frans i et interview med en tysk avis, Die Zeit, at den katolske kirke burde diskutere traditionen med cølibatet i lyset af den stigende mangel på præster i landdistrikterne, især i Sydamerika.

Og selv om nogle overskrifter har antydet, at pavens seneste kommentarer signalerer en ny åbenhed over for præsteægteskaber, bør ingen af disse seneste udviklinger – hverken beskyldningerne om sexskandaler eller debatten om traditionen med præsternes cølibat – være overraskende.

Celibatiske kristne, både munke og præster, har en lang historie med skandaler. Som forsker i tidlig kristendom mener jeg, at det er vigtigt at fremhæve det faktum, at det katolske præstelige cølibat aldrig har været praktiseret ensartet og faktisk er en sen udvikling i kirkens praksis.

Det kristne cølibatets oprindelse

Et af de overraskende og karakteristiske træk ved den tidlige kristendom er lovprisningen af cølibatet – praksis med at afholde sig fra alle seksuelle relationer – som en eksemplarisk måde at demonstrere sin tro på.

I betragtning af kristendommens oprindelse inden for det første århundredes palæstinensiske jødedom var det næppe en selvfølge, at den nye religion ville udvikle en høj anseelse for cølibatet. Jødedommen værdsatte familielivet, og mange rituelle observancer var centreret om familien.

Men de tidlige kristne evangelier, som fortalte historien om Jesu liv i begyndelsen af det første århundrede e.Kr., nævnte aldrig en mulig hustru – et faktum, der har givet anledning til vilde spekulationer i romaner, film og nyere sensationelle nyhedshistorier. Og Paulus, en jødisk konvertit, hvis breve er de tidligste bøger i Det Nye Testamente, antyder, at han selv var ugift, da han skrev til de tidligste kristne samfund.

De tidlige kristne evangelier har aldrig nævnt en mulig hustru til Jesus. Richard White, CC BY-NC-ND

Historierne om disse grundlæggerfigurer forklarer imidlertid ikke forløbet af den kristne lære om askese – en bred vifte af praksis for selvdisciplin, der omfatter faste, opgivelse af personlige ejendele, ensomhed og til sidst præstelig cølibat.

I det tredje og fjerde århundrede e.Kr. var kristne forfattere begyndt at ophøje praksis med cølibat og asketisme. Det gjorde de ved at pege på både Jesus og Paulus som forbilleder for det asketiske liv samt ved omhyggeligt at fortolke skriften til støtte for cølibatets praksis.

Indflydelsen fra græsk-romersk filosofi

Kristendommen udviklede sig i en kompleks verden af græsk-romersk religiøs mangfoldighed, herunder jødedommen samt en række græsk-romerske religiøse bevægelser. Fra jødedommen arvede den monoteistiske ideer, etiske adfærdskodekser, rituel praksis som faste og en høj respekt for skriftens autoritet.

Fra græsk-romerske filosofier overtog kristne forfattere idealer om selvkontrol (“enkrateia” på græsk) og tilbagetrækning (“anachoresis”, et udtryk, der kom til at blive anvendt på kristne eremitter). Disciplin og selvkontrol betød kontrol over ens følelser, tanker og adfærd samt i nogle tilfælde omhyggelig opmærksomhed på, hvad man spiste og drak, hvor meget man var knyttet til sine ejendele, og kontrol over sit seksuelle begær.

I løbet af flere århundreder tog kristne forfattere – i mange tilfælde kirkeledere – de moralske og skriftlige idealer fra jødedommen og koblede dem sammen med græsk-romerske filosofiske idealer om selvkontrol for at argumentere for cølibatets dyd.

Kristne syn på lidelse og forfølgelse

Simultan, og også fra et meget tidligt tidspunkt, opfattede de kristne sig selv som en forfulgt minoritet. Det betød, at en måde, hvorpå kristne kunne bevise deres tro, var ved at være resolut i disse tider med forfølgelse.

Denne viktimisering kunne tage form af, at enkeltpersoner blev stillet for en dommer og muligvis henrettet, eller den kunne være rettet mod samfund som helhed gennem hån og bagvaskelse. I begge tilfælde udviklede de kristne fra begyndelsen et syn på sig selv som en lidende og forfulgt minoritet.

Denne holdning ændrede sig naturligvis, da den romerske kejser Konstantin i det fjerde århundrede konverterede til kristendommen og udstedte et dekret om tolerance for alle religioner.

Christerne måtte nu revurdere deres selvidentitet. Og de synes i stigende grad at have kanaliseret deres synspunkter om lidelse, askese og cølibat i dannelsen af klostre og klostre, hvor grupper af mænd og kvinder kunne leve et liv i cølibat, bøn og manuelt arbejde.

Præsternes cølibat

Hvad har denne udvikling dog med præster at gøre?

Men selv om kristne “præster”, såsom biskopper og diakoner, begynder at dukke op omkring år 100 e.Kr. i de tidlige kristne samfund, dukker præster først langt senere op som kristne ledere. Præster blev de ordinerede præster, der fik til opgave at forestå ritualer som eukaristien eller nadveren, også kendt som nadver.

Østrigske og slovenske biskopper deltager i en messe i Mariazells basilika, den 23. juni 2010. De østrigske biskopper mødtes i Mariazell til deres årlige sommerkonference for at drøfte tabubelagte emner såsom cølibat og uddannelse af præster. Leonhard Foeger/Reuters

Og hvad med deres cølibat? Selv her er beviserne både uklare og sene: Der var rapporter om, at nogle biskopper på koncilet i Nicea, der blev indkaldt af kejser Konstantin i 325 e.Kr. for at løse problemet med kætterier, argumenterede for en konsekvent praksis med præsternes cølibat. Dette blev imidlertid nedstemt ved koncilets afslutning. Debatten genopstod et par hundrede år senere, men stadig uden ensartet enighed.

Med tiden blev det præstelige cølibat et alvorligt stridspunkt mellem de østlige ortodokse og de vestlige romersk-katolske kirker og bidrog til det store skisma mellem de to i 1054 e.Kr. Pave Gregor VII forsøgte at foreskrive præsternes cølibat, men denne praksis blev i vid udstrækning anfægtet af kristne i den ortodokse østlige middelhavsverden.

Fem århundreder senere var spørgsmålet igen på forkant med debatten, da det blev en vigtig faktor i den protestantiske splittelse fra katolicismen under reformationen.

En mangfoldighed af tro, praksis

I betragtning af denne udbredte uenighed om kravet om, at præster skal være cølibatære, er det ikke overraskende, at der var udbredt uenighed om indførelsen af denne praksis, selv inden for den romersk-katolske kirke. Der har altid været undtagelser fra cølibatreglen inden for romersk-katolicismen, som f.eks. blandt gifte præster fra andre kristne trosretninger, der konverterer til katolicismen.

Så vil pavens ord om en åben diskussion medføre en dramatisk ændring? Sandsynligvis ikke. Og vil den seneste runde af skandaler være den sidste af denne slags beskyldninger? Måske ikke. Efter min mening er det usandsynligt, at vi vil se en dramatisk ændring i politik eller praksis.

Men den seneste udvikling understreger endnu en gang et vedvarende træk ved verdensreligionerne: De er dynamiske sociale og kulturelle institutioner, der formår at omfatte både doktrinære lærdomme og en mangfoldighed af praksis og trosretninger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.