Hoe is het celibaat voor priesters verplicht geworden?

Het celibaat van priesters, of liever het gebrek daaraan, is in het nieuws. Er zijn beschuldigingen van orgieën, prostitutie en pornografie tegen katholieke geestelijken in Italië. Op 8 maart suggereerde paus Franciscus in een interview met een Duitse krant, Die Zeit, dat de katholieke kerk de traditie van het celibaat zou moeten bespreken in het licht van een toenemende schaarste aan priesters in landelijke gebieden, vooral in Zuid-Amerika.

Hoewel sommige krantenkoppen hebben gesuggereerd dat de laatste opmerkingen van de paus een nieuwe openheid voor het priesterlijk huwelijk inhouden, zou geen van deze recente ontwikkelingen – de beschuldigingen van seksschandalen noch het debat over de traditie van het priesterlijk celibaat – verrassend moeten zijn.

Celibataire christenen, zowel monniken als geestelijken, hebben een lange geschiedenis met schandalen. Als geleerde van het vroege christendom, denk ik dat het belangrijk is om het feit te benadrukken dat het katholieke priesterlijke celibaat nooit uniform is gepraktiseerd en in feite een late ontwikkeling is in de kerkelijke praktijk.

Origins of Christian celibacy

Een van de verrassende en onderscheidende kenmerken van het vroege christendom is de lofprijzing van het celibaat – de praktijk van onthouding van alle seksuele relaties – als een voorbeeldige manier om iemands geloof te tonen.

Gezien de oorsprong van het christendom binnen het Palestijnse jodendom van de eerste eeuw, was het nauwelijks een gegeven dat de nieuwe religie een hoog aanzien voor het celibaat zou ontwikkelen. Het jodendom hechtte waarde aan het gezinsleven, en veel rituele waarnemingen waren gericht op het gezin.

Maar de vroegchristelijke evangeliën, die het verhaal vertelden van het leven van Jezus in het begin van de eerste eeuw na Christus, maakten nooit melding van een mogelijke echtgenote – een feit dat aanleiding heeft gegeven tot wilde speculaties in romans, films en recente sensationele nieuwsberichten. En Paulus, een Joodse bekeerling wiens brieven de vroegste boeken van het Nieuwe Testament zijn, impliceert dat hij zelf ongetrouwd was toen hij schrijft aan de vroegste Christengemeenschappen.

De vroegchristelijke evangeliën hebben nooit melding gemaakt van een mogelijke echtgenote van Jezus. Richard White, CC BY-NC-ND

De verhalen over deze stichters verklaren echter niet de loop van de christelijke leer over ascese – een breed scala aan praktijken van zelfdiscipline, waaronder vasten, het opgeven van persoonlijke bezittingen, eenzaamheid en uiteindelijk het priesterlijk celibaat.

In de derde en vierde eeuw na Christus begonnen christelijke schrijvers de praktijk van het celibaat en de ascese te verheffen. Zij deden dit door te wijzen op zowel Jezus als Paulus als voorbeelden van het ascetische leven en door de Schrift zorgvuldig te interpreteren ter ondersteuning van de praktijk van het celibaat.

De invloed van de Grieks-Romeinse filosofie

Het christendom ontwikkelde zich in een complexe wereld van Grieks-Romeinse religieuze diversiteit, waaronder het jodendom en een verscheidenheid aan Grieks-Romeinse religieuze stromingen. Van het jodendom erfde het monotheïstische ideeën, ethische gedragscodes, rituele praktijken zoals vasten, en een hoge achting voor de autoriteit van de Schrift.

Van de Grieks-Romeinse filosofieën namen christelijke schrijvers idealen over van zelfbeheersing (“enkrateia,” in het Grieks) en terugtrekking (“anachoresis,” een term die ook werd toegepast op christelijke kluizenaars). Discipline en zelfbeheersing betekenden controle over iemands emoties, gedachten en gedragingen en, in sommige gevallen, zorgvuldige aandacht voor wat men at en dronk, hoe gehecht men was aan bezittingen en de beheersing van iemands seksuele begeerte.

In de loop van enkele eeuwen namen christelijke schrijvers – kerkleiders in veel gevallen – de morele en bijbelse idealen uit het jodendom en koppelden die aan Grieks-Romeinse filosofische idealen van zelfbeheersing om te pleiten voor de deugd van het celibaat.

Christelijke opvattingen over lijden en vervolging

Gelijktijdig, en ook vanaf een zeer vroeg stadium, beschouwden de christenen zichzelf als een vervolgde minderheid. Dit betekende dat een van de manieren waarop christenen hun geloof konden bewijzen, was door vastberaden te zijn in deze tijden van vervolging.

Dit slachtofferschap kon de vorm aannemen van individuen die voor de rechter werden gedaagd en mogelijk werden terechtgesteld, of het kon gericht zijn tegen gemeenschappen als geheel door middel van bespotting en laster. In beide gevallen ontwikkelden de christenen vanaf het begin een beeld van zichzelf als een lijdende en vervolgde minderheid.

Deze houding veranderde natuurlijk toen de Romeinse keizer Constantijn zich in de vierde eeuw tot het christendom bekeerde en een Edict van Tolerantie uitvaardigde voor alle godsdiensten.

Christenen moesten nu hun zelf-identiteit opnieuw evalueren. En zij schijnen hun opvattingen over lijden, ascese en celibaat steeds meer te hebben gekanaliseerd in de vorming van kloosters en conventen, waar groepen mannen en vrouwen een leven konden leiden van celibaat, gebed en handenarbeid.

Het celibaat van de priester

Wat hebben deze ontwikkelingen echter met priesters te maken?

Hoewel de christelijke “geestelijken”, zoals bisschoppen en diakens, rond het jaar 100 na Christus in de eerste christelijke gemeenschappen beginnen op te duiken, komen priesters pas veel later als christelijke leiders naar voren. Priesters werden de gewijde geestelijken die rituelen als de eucharistie of het Avondmaal, ook wel communie genoemd, moesten celebreren.

Oostenrijkse en Sloveense bisschoppen wonen een mis bij in de Basilika van Mariazell, 23 juni 2010. De Oostenrijkse bisschoppen kwamen in Mariazell bijeen voor hun jaarlijkse zomerconferentie om taboe-onderwerpen zoals het celibaat en de priesteropleiding te bespreken. Leonhard Foeger/Reuters

En hoe zit het met hun celibaat? Zelfs hier zijn de bewijzen zowel onduidelijk als laat: er zijn berichten dat sommige bisschoppen op het Concilie van Nicea, dat in 325 na Christus door keizer Constantijn werd bijeengeroepen om het probleem van de ketterijen aan te pakken, pleitten voor een consequente praktijk van het priesterlijk celibaat. Dit werd echter aan het eind van het concilie verworpen. Het debat laaide een paar honderd jaar later weer op, maar nog steeds zonder uniforme overeenstemming.

Na verloop van tijd werd het priesterlijk celibaat een ernstig punt van onenigheid tussen de Oosters-Orthodoxe en de Westers-Roomse Katholieke kerken en droeg bij tot het Grote Schisma tussen de twee in 1054 na Christus. Paus Gregorius VII probeerde het priesterlijk celibaat verplicht te stellen, maar de praktijk werd op grote schaal aangevochten door christenen in de orthodoxe oostelijke mediterrane wereld.

Vijf eeuwen later stond de kwestie opnieuw in het middelpunt van het debat toen het een belangrijke factor werd in de protestantse afsplitsing van het katholicisme tijdens de Reformatie.

Verschillende geloven, praktijken

Gezien deze wijdverspreide onenigheid over de eis dat priesters celibatair moeten zijn, is het niet verwonderlijk te ontdekken dat er wijdverspreide verschillen waren over het instellen van de praktijk, zelfs binnen het rooms-katholicisme. Er zijn altijd uitzonderingen geweest op de celibataire regel binnen het rooms-katholicisme, zoals bijvoorbeeld bij getrouwde priesters van andere denominaties van het christendom die zich bekeren tot het katholicisme.

Zullen de woorden van de paus over een open discussie dus tot ingrijpende veranderingen leiden? Waarschijnlijk niet. En zal de laatste ronde van schandalen de laatste van dit soort beschuldigingen zijn? Misschien niet. Naar mijn mening is het onwaarschijnlijk dat we een dramatische verandering in beleid of praktijk zullen zien.

Maar de laatste ontwikkelingen benadrukken wel opnieuw een blijvend kenmerk van wereldgodsdiensten: Het zijn dynamische sociale en culturele instellingen die erin slagen zowel leerstellingen als een verscheidenheid van praktijken en overtuigingen te omvatten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.