Jak to się stało, że celibat stał się obowiązkowy dla księży?

Celibat kapłański, a raczej jego brak, jest w wiadomościach. Pojawiły się oskarżenia o orgie seksualne, prostytucję i pornografię pod adresem katolickich duchownych we Włoszech. 8 marca papież Franciszek zasugerował w wywiadzie dla niemieckiej gazety Die Zeit, że Kościół katolicki powinien przedyskutować tradycję celibatu w świetle rosnącego niedoboru księży na obszarach wiejskich, zwłaszcza w Ameryce Południowej.

Ale chociaż niektóre nagłówki sugerowały, że ostatnie komentarze papieża sygnalizują nowe otwarcie na małżeństwa kapłańskie, żadne z tych ostatnich wydarzeń – oskarżenia o skandale seksualne ani debata na temat tradycji celibatu kapłańskiego – nie powinny być zaskakujące.

Chrześcijanie żyjący w celibacie, zarówno mnisi jak i duchowni, mają długą historię ze skandalami. Jako badacz wczesnego chrześcijaństwa, myślę, że ważne jest, aby podkreślić fakt, że katolicki celibat kapłański nigdy nie był praktykowany jednolicie i jest w rzeczywistości późnym rozwojem w praktyce kościelnej.

Początki chrześcijańskiego celibatu

Jedną z zaskakujących i wyróżniających cech wczesnego chrześcijaństwa jest pochwała celibatu – praktyki powstrzymywania się od wszelkich stosunków seksualnych – jako wzorcowego sposobu demonstrowania swojej wiary.

Zważywszy na pochodzenie chrześcijaństwa z judaizmu palestyńskiego w pierwszym wieku, nie było rzeczą oczywistą, że nowa religia rozwinie wysoki szacunek dla celibatu. Judaizm cenił życie rodzinne, a wiele rytuałów było skupionych wokół rodziny.

Ale wczesne chrześcijańskie Ewangelie, które opowiadały historię życia Jezusa na początku I wieku n.e., nigdy nie wspomniały o możliwej żonie – fakt ten dał początek dzikim spekulacjom w powieściach, filmach i ostatnich sensacyjnych wiadomościach. A Paweł, nawrócony Żyd, którego listy są najwcześniejszymi książkami zawartymi w Nowym Testamencie, sugeruje, że sam nie był żonaty, kiedy pisze do najwcześniejszych wspólnot chrześcijańskich.

Wczesnochrześcijańskie Ewangelie nigdy nie wspominały o możliwej żonie Jezusa. Richard White, CC BY-NC-ND

Historie tych postaci założycieli nie wyjaśniają jednak przebiegu chrześcijańskiego nauczania o ascezie – szerokiego zakresu praktyk samodyscypliny, które obejmują post, rezygnację z dóbr osobistych, samotność i w końcu kapłański celibat.

W III i IV wieku n.e. pisarze chrześcijańscy zaczęli podnosić rangę praktyki celibatu i ascezy. Uczynili to wskazując na Jezusa i Pawła jako wzory życia ascetycznego, jak również starannie interpretując Pismo Święte na poparcie praktyki celibatu.

Wpływ filozofii grecko-rzymskiej

Chrześcijaństwo rozwijało się w złożonym świecie grecko-rzymskiej różnorodności religijnej, włączając judaizm, jak również różnorodne grecko-rzymskie ruchy religijne. Po judaizmie odziedziczyło idee monoteistyczne, kodeksy etycznego postępowania, praktyki rytualne, takie jak post, oraz wysoki szacunek dla autorytetu pisma świętego.

Z grecko-rzymskich filozofii pisarze chrześcijańscy przejęli ideały samokontroli („enkrateia” po grecku) i wycofania („anachoresis”, termin, który zaczęto stosować do chrześcijańskich pustelników). Dyscyplina i samokontrola oznaczały kontrolę nad własnymi emocjami, myślami i zachowaniami, jak również, w niektórych przypadkach, staranną uwagę na to, co się jadło i piło, jak bardzo było się przywiązanym do posiadanych dóbr i kontrolę swojego pożądania seksualnego.

W ciągu kilku stuleci pisarze chrześcijańscy – w wielu przypadkach przywódcy kościelni – zaczerpnęli ideały moralne i biblijne z judaizmu i połączyli je z grecko-rzymskimi filozoficznymi ideałami samokontroli, aby argumentować za cnotą celibatu.

Chrześcijańskie poglądy na cierpienie i prześladowania

W tym samym czasie, a także od bardzo wczesnego etapu, chrześcijanie postrzegali siebie jako prześladowaną mniejszość. Oznaczało to, że jednym ze sposobów, w jaki chrześcijanie mogli udowodnić swoją wiarę, była stanowczość w czasach prześladowań.

Ta wiktymizacja mogła przybrać formę jednostek stawianych przed sędzią i ewentualnie straconych, lub mogła być skierowana przeciwko społecznościom jako całości poprzez szyderstwa i oszczerstwa. W każdym z tych przypadków, od początku chrześcijanie rozwijali pogląd o sobie jako o cierpiącej i prześladowanej mniejszości.

Ta postawa naturalnie zmieniła się, gdy rzymski cesarz Konstantyn nawrócił się na chrześcijaństwo w czwartym wieku i wydał edykt o tolerancji dla wszystkich religii.

Chrześcijanie musieli teraz przewartościować swoją samoidentyfikację. I wydaje się, że coraz częściej kierowali swoje poglądy na temat cierpienia, ascezy i celibatu na tworzenie klasztorów i konwentów, gdzie grupy mężczyzn i kobiet mogły prowadzić życie w celibacie, modlitwie i pracy fizycznej.

Celibat kapłański

Co jednak te zmiany mają wspólnego z kapłanami?

Chociaż chrześcijańscy „duchowni”, tacy jak biskupi i diakoni, zaczynają pojawiać się około roku 100 n.e. we wczesnochrześcijańskich wspólnotach, kapłani pojawiają się jako chrześcijańscy przywódcy dopiero znacznie później. Kapłani stali się wyświęconym duchowieństwem, którego zadaniem było sprawowanie takich obrzędów jak Eucharystia lub Wieczerza Pańska, zwana również Komunią.

Austriaccy i słoweńscy biskupi uczestniczą we mszy świętej w Bazylice Mariazell, 23 czerwca 2010 roku. Austriaccy biskupi spotkali się w Mariazell na dorocznej konferencji letniej, aby omówić kwestie tabu, takie jak celibat i kształcenie księży. Leonhard Foeger/Reuters

A co z ich celibatem? Nawet tutaj dowody są zarówno niejasne, jak i spóźnione: istnieją doniesienia, że niektórzy biskupi na Soborze Nicejskim, zwołanym przez cesarza Konstantyna w 325 r. n.e. w celu rozwiązania problemu herezji, opowiadali się za konsekwentną praktyką celibatu kapłańskiego. Zostało to jednak odrzucone na zakończenie soboru. Debata powróciła kilkaset lat później, ale nadal bez jednolitego porozumienia.

Z czasem celibat kapłański stał się poważnym punktem niezgody między wschodnimi Kościołami prawosławnymi a zachodnimi Kościołami rzymskokatolickimi i przyczynił się do Wielkiej Schizmy między nimi w 1054 roku. Papież Grzegorz VII próbował nakazać celibat kapłański, ale praktyka ta była szeroko kwestionowana przez chrześcijan w ortodoksyjnym wschodnim świecie śródziemnomorskim.

Pięć wieków później kwestia ta ponownie znalazła się na czele debaty, gdy stała się znaczącym czynnikiem w protestanckim odłamie od katolicyzmu podczas reformacji.

Różnorodność wierzeń, praktyk

Zważywszy na tę powszechną niezgodę co do wymogu celibatu dla księży, nie jest zaskakujące, że istniała powszechna różnorodność w kwestii ustanowienia tej praktyki, nawet w obrębie rzymskiego katolicyzmu. Zawsze istniały wyjątki od reguły celibatu w obrębie rzymskiego katolicyzmu, jak na przykład wśród żonatych księży z innych wyznań chrześcijaństwa, którzy nawrócili się na katolicyzm.

Czy zatem słowa papieża o otwartej dyskusji przyniosą radykalną zmianę? Prawdopodobnie nie. A czy najnowsza runda skandali będzie ostatnią z tego typu zarzutów? Być może nie. Moim zdaniem, jest mało prawdopodobne, że zobaczymy dramatyczną zmianę w polityce lub praktyce.

Ale ostatnie wydarzenia podkreślają raz jeszcze nieodłączną cechę światowych religii: Są one dynamicznymi instytucjami społecznymi i kulturowymi, którym udaje się objąć zarówno doktrynalne nauki, jak i różnorodność praktyk i wierzeń.

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.