Hogyan vált kötelezővé a cölibátus a papok számára?

A papi cölibátus, vagy inkább annak hiánya a hírekben van. Szexorgiák, prostitúció és pornográfia vádja merült fel katolikus klerikusok ellen Olaszországban. Március 8-án Ferenc pápa a Die Zeit című német lapnak adott interjújában felvetette, hogy a katolikus egyháznak meg kellene vitatnia a cölibátus hagyományát, tekintettel arra, hogy vidéken, különösen Dél-Amerikában egyre nagyobb a paphiány.

Bár egyes szalagcímek azt sugallták, hogy a pápa legutóbbi megjegyzései a papi házasság iránti új nyitottságot jelzik, a közelmúltbeli fejlemények – sem a szexbotrányokkal kapcsolatos vádak, sem a papi cölibátus hagyományáról szóló vita – egyike sem lehet meglepő.

A cölibátusban élő keresztényeknek, szerzeteseknek és papoknak egyaránt, hosszú botrányos múltjuk van. A korai kereszténység kutatójaként fontosnak tartom kiemelni azt a tényt, hogy a katolikus papi cölibátust soha nem gyakorolták egységesen, és valójában egy késői fejlemény az egyházi gyakorlatban.

A keresztény cölibátus eredete

A korai kereszténység egyik meglepő és jellegzetes vonása a cölibátus – a minden szexuális kapcsolattól való tartózkodás gyakorlata – dicsérete, mint a hit bizonyításának példamutató módja.

A kereszténységnek az első századi palesztinai judaizmusból való eredete miatt aligha volt magától értetődő, hogy az új vallás nagyra becsüli a cölibátust. A judaizmus nagyra értékelte a családi életet, és számos rituális szertartás középpontjában a család állt.

A korai keresztény evangéliumok azonban, amelyek Jézus életének történetét mesélték el a Kr. u. első század elején, soha nem említettek egy esetleges feleséget – ez a tény vad találgatásokra adott okot regényekben, filmekben és a közelmúlt szenzációs híreiben. Pál pedig, egy zsidó megtérő, akinek levelei az Újszövetségben szereplő legkorábbi könyvek, arra utal, hogy ő maga nőtlen volt, amikor a legkorábbi keresztény közösségeknek ír.

A korai keresztény evangéliumok soha nem említik Jézus lehetséges feleségét. Richard White, CC BY-NC-ND

Az alapító alakok történetei azonban nem adnak magyarázatot az aszkézisről – az önfegyelmezés gyakorlatainak széles skálájáról, amely magában foglalja a böjtöt, a személyes javakról való lemondást, a magányt és végül a papi cölibátust – szóló keresztény tanítás menetére.

A Kr. u. harmadik és negyedik századra a keresztény írók elkezdték felemelni a cölibátus és az aszkézis gyakorlatát. Tették ezt úgy, hogy mind Jézusra, mind Pálra mint az aszketikus élet példaképére mutattak rá, valamint úgy, hogy gondosan értelmezték a Szentírást a cölibátus gyakorlatának támogatására.

A görög-római filozófia hatása

A kereszténység a görög-római vallási sokszínűség összetett világában fejlődött, beleértve a judaizmust, valamint a különböző görög-római vallási mozgalmakat. A judaizmusból örökölt monoteista eszméket, etikai magatartási kódexeket, rituális gyakorlatokat, mint például a böjt, és a szentírás tekintélyének nagyrabecsülését.

A görög-római filozófiából a keresztény írók átvették az önuralom (“enkrateia”, görögül) és a visszavonulás (“anachoresis”, ez a kifejezés a keresztény remetékre került alkalmazásra) eszményeit. A fegyelem és az önuralom az érzelmek, a gondolatok és a viselkedés ellenőrzését jelentette, valamint bizonyos esetekben gondos odafigyelést arra, hogy mit eszik és iszik az ember, mennyire ragaszkodik a vagyontárgyakhoz és a szexuális vágyak ellenőrzését.

A keresztény írók – sok esetben egyházi vezetők – több évszázadon keresztül a judaizmus erkölcsi és szentírási eszményeit vették át, és összekapcsolták az önuralom görög-római filozófiai eszményeivel, hogy a cölibátus erénye mellett érveljenek.

Keresztény nézetek a szenvedésről és az üldözésről

Ezzel párhuzamosan, és szintén nagyon korán, a keresztények üldözött kisebbségként tekintettek magukra. Ez azt jelentette, hogy a keresztények a hitük bizonyításának egyik módja az volt, hogy ezekben az üldöztetések idején határozottak voltak.

Ez az áldozattá válás történhetett úgy, hogy egyeseket bíró elé idéztek és esetleg kivégeztek, de irányulhatott a közösségek egésze ellen is gúnyolódás és rágalmazás révén. Mindkét esetben a keresztények kezdettől fogva úgy tekintettek magukra, mint szenvedő és üldözött kisebbségre.

Ez a hozzáállás természetesen megváltozott, amikor Konstantin római császár a negyedik században áttért a kereszténységre, és kiadta a minden vallásra vonatkozó türelmi rendeletet.

A keresztényeknek most újra kellett értékelniük önazonosságukat. És úgy tűnik, hogy a szenvedésről, az aszkézisről és a cölibátusról vallott nézeteiket egyre inkább kolostorok és zárdák alapításába csatornázták, ahol férfiak és nők csoportjai cölibátusban, imádságban és kétkezi munkában élhettek.

Papi cölibátus

Mi köze van azonban ezeknek a fejleményeknek a papokhoz?

Bár a keresztény “papság”, például a püspökök és diakónusok Kr. u. 100 körül kezdenek megjelenni a korai keresztény közösségekben, a papok csak jóval később jelennek meg keresztény vezetőként. A papok lettek a felszentelt papság, akiknek feladata az olyan szertartások elvégzése, mint az Eucharisztia vagy úrvacsora, más néven úrvacsora.

Osztrák és szlovén püspökök misén vesznek részt a Mariazell-i bazilikában 2010. június 23-án. Az osztrák püspökök Mariazellben találkoztak éves nyári konferenciájukra, hogy megvitassák az olyan tabutémákat, mint a cölibátus és a papnevelés. Leonhard Foeger/Reuters

És mi a helyzet a cölibátussal? Még itt is vannak homályos és késői bizonyítékok: vannak jelentések arról, hogy néhány püspök a niceai zsinaton, amelyet Konstantin császár hívott össze Kr. u. 325-ben az eretnekségek problémájának kezelésére, a papi cölibátus következetes gyakorlata mellett érvelt. Ezt azonban a zsinat végén leszavazták. A vita néhány száz évvel később újra felbukkant, de még mindig egységes megállapodás nélkül.

A papi nőtlenség idővel komoly nézeteltéréssé vált a keleti ortodox és a nyugati római katolikus egyházak között, és hozzájárult a kettőjük közötti nagy skizmához Kr. u. 1054-ben. VII. Gergely pápa megpróbálta előírni a papi nőtlenséget, de a gyakorlatot a kelet-mediterrán ortodox világ keresztényei széles körben vitatták.

Öt évszázaddal később a kérdés ismét a viták előterébe került, amikor a reformáció során a katolicizmustól való protestáns szakadás egyik jelentős tényezőjévé vált.

A hitek, gyakorlatok sokfélesége

A papok cölibátusra vonatkozó követelményével kapcsolatos e széles körű nézeteltérés miatt nem meglepő, hogy a gyakorlat bevezetésével kapcsolatban még a római katolicizmuson belül is széles körű nézeteltérés volt tapasztalható. A római katolicizmuson belül mindig is voltak kivételek a cölibátus szabálya alól, mint például a kereszténység más felekezeteiből származó, a katolicizmusra áttért házas papok.

A pápa nyílt vitáról szóló szavai tehát drámai változást fognak hozni? Valószínűleg nem. És vajon a botrányok legutóbbi köre lesz az utolsó ilyen jellegű vádaskodás? Talán nem. Véleményem szerint nem valószínű, hogy drámai változást fogunk látni a politikában vagy a gyakorlatban.

A legutóbbi fejlemények azonban ismét rávilágítanak a világvallások egy állandó jellegzetességére: Olyan dinamikus társadalmi és kulturális intézmények, amelyeknek sikerül mind a doktrinális tanításokat, mind a gyakorlatok és hiedelmek sokféleségét magukba foglalniuk.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.