About

DELAWARE DER HUNTING REGULATIONS

Title 7, Section 3900

7.0 Deer

(Penalty Section 7 Del.C. §103(d))

7.1 Limiet

7.1.1 Tenzij anders bepaald door de wet of regelgeving van het Department, is het onwettig voor elke persoon om:

7.1.1.1 Meer dan vier geweiloze herten in een vergunningsjaar te doden of te vangen of te pogen deze te doden of te vangen;

7.1.1.2 Een geweid hert dat wederrechtelijk werd gedood in bezit te hebben of te vervoeren.

7.1.1.3 Een geweiloos hert dat wederrechtelijk werd gedood in bezit te hebben of te vervoeren.

7.1.1.3 Een geweiloos hert dat wederrechtelijk werd gedood te bezitten of te vervoeren.

7.1.1.4 Het doden van een geweid hert zonder eerst een Delaware Resident Combination Hunter’s Choice Deer tag en Quality Buck Deer Tag, een Delaware Non-Resident Antlered Deer Tag, of een Non-Resident Quality Buck Deer Tag te kopen, behalve dat personen die zijn vrijgesteld van de aanschaf van een jachtvergunning het recht hebben om één Hunter’s Choice hert te nemen zonder kosten.

7.1.1.5 Een jager mag niet meer dan twee geweide herten oogsten tijdens een licentiejaar tussen 1 juli en 30 juni van het volgende kalenderjaar.

7.1.2 Voor de toepassing van deze sectie wordt een persoon die “herten drijft” en niet in het bezit is van een wapen of vuurwapen, niet behandeld alsof hij op herten jaagt, op voorwaarde dat hij wettige jagers bijstaat.

7.1.3. Het is een ieder verboden herten of delen van herten aan te schaffen, te verkopen, voor verkoop uit te stallen, te vervoeren of in bezit te hebben met het oogmerk deze te verkopen, met dien verstande dat huiden van rechtmatig gedode en gecontroleerde herten mogen worden verkocht. Deze subsectie is niet van toepassing op hertenvlees dat is goedgekeurd voor verkoop door het Ministerie van Landbouw van de Verenigde Staten en dat in Delaware is ingevoerd.

7.1.4 Niettegenstaande subsectie 7.1.1 van deze sectie mag een persoon voor $10 per stuk geweiloze hertenkaarten kopen om extra geweiloze herten te doden of te vangen tijdens het open seizoen. Jagers mogen zonder kosten extra geweiloze herten nemen op Antlerless Deer Damage Tags.

7.1.5 Niettegenstaande subsectie 7.1.1 van deze sectie, mag een persoon één Quality Buck tag gebruiken om een gewei te nemen met een minimale spreiding van het buitengewei van vijftien centimeter, mits het tag geldig is voor het seizoen waarin het wordt gebruikt. Jagers die zijn vrijgesteld van de verplichting om een jachtvergunning aan te schaffen, moeten een “Quality Buck”-plaatje aanschaffen voor het vangen van een tweede gejongd hert in een vergunningsjaar.

7.2 Markering, oogstrapportkaarten en registratie van geoogste herten.

7.2.1 Het aanbrengen van labels of het uitprikken van oogstrapportkaarten voor herten. Elke persoon met vergunning die jaagt en een hert doodt moet, onmiddellijk na het doden en voordat hij het hert weghaalt van de plaats waar het is gedood, een goedgekeurd plaatje aan het hert bevestigen of het juiste gedeelte van zijn goedgekeurde Deer Harvest Report Card (Hertenoogstrapportkaart) ponsen/snijden en de oogstdatum met inkt op het plaatje of de Deer Harvest Report Card (Hertenoogstrapportkaart) noteren. Onder een goedgekeurd label wordt verstaan een geweiloos Deer Tag of Doe Tag ontvangen met de jachtvergunning, een Delaware Resident Quality Buck Deer Tag, een Delaware Resident Hunter’s Choice Deer Tag, een Delaware Non Resident Quality Buck Deer Tag, een Delaware Non Resident Antlered Deer Tag, een Antlerless Deer Damage Tag, of een Antlerless Tag gekocht in aanvulling op de jachtvergunning tags. Elke persoon zonder vergunning die niet verplicht is een vergunning te verkrijgen, moet een label maken en aan het hert bevestigen met zijn naam, vrijstellingsnummer voor de vergunning (LEN), adres en reden waarom hij niet in het bezit is van een geldige Delaware jachtvergunning, of het juiste gedeelte van zijn Deer Harvest Report Card ponsen/knippen.

7.2.2 Bewaring van het label. Indien vereist, moet het in subparagraaf 7.2.1 van deze sectie voorgeschreven merkteken aan het hert bevestigd blijven totdat het hert voor consumptie is verwerkt.

7.2.3 Registreren van herten. Elke persoon die jaagt en een hert doodt moet, binnen 24 uur na het doden van dat hert, zijn hert registreren per telefoon of via het internet door middel van systemen geautoriseerd door de Division. Herten die naar een verwerker of taxidermist worden gebracht, moeten worden geregistreerd voordat het dier wordt afgeleverd, zelfs als dit binnen de termijn van 24 uur gebeurt. Na het registreren van een hert, krijgen jagers een hertenregistratienummer. Dit nummer moet met inkt worden vermeld op de goedgekeurde oormerken of op de door de jager goedgekeurde “Deer Harvest Report Card” als vermeld in subparagraaf 7.2.1 van deze sectie. Het is onwettig om opzettelijk onjuiste informatie in te vullen bij het registreren van een hert.

7.2.4 Dressing. Het is een ieder verboden enig deel van een hert te verwijderen, met uitzondering van de inwendige organen die bekend staan als de ingewanden, of het vlees daarvan in delen te snijden, totdat een dergelijk hert is geregistreerd met behulp van het door de Division geautoriseerde telefoon- of internetsysteem.

7.2.5 Nummer van de hertenregistratie. Het hertenregistratienummer dat door het geautomatiseerde telefoon/internetsysteem is verstrekt, moet bij de kop en/of het karkas blijven tot het beslag wordt opgehaald bij de taxidermist of het vlees wordt verwerkt en opgeslagen als voedsel.

7.3 Methode van vangst.

7.3.1 Jachtgeweer. Het is een ieder verboden tijdens het jachtseizoen op herten te jagen met een jachtgeweer met een kaliber kleiner dan 20 gauge, of een huls in zijn of haar bezit te hebben die geladen is met een hagel die kleiner is dan wat gewoonlijk “buckshot” wordt genoemd.

7.3.2 Boog- en kruisboogseizoen. Het is een ieder verboden tijdens het boogschietseizoen of het kruisboogseizoen op herten te jagen en enig ander wapen of vuurwapen in zijn of haar bezit te hebben dan een mes, een longbow of kruisboog en geslepen broadhead pijlen met een minimale pijlpuntbreedte van 7/8 inch.

7.3.3 Pistolen met mondstuklading. Een enkelschots mondstuklaadpistool van kaliber .42 of groter, met een minimale kruitlading van 40 korrels, mag worden gebruikt om de coupe-de-grace te verschaffen op herten tijdens het primitieve vuurwapenseizoen.

7.3.4 Schuilplaats in water. Het is een ieder verboden te schieten, te doden of te verwonden of te trachten te schieten, te doden of te verwonden op een hert dat zijn toevlucht zoekt in of zwemt door het water van een beek, vijver, meer of getijdenwater.

7.3.5 Honden. Het is een ieder verboden gebruik te maken van een hond bij de jacht tijdens de jacht met jachtgeweer of muzzleloader seizoenen voor herten (in elke provincie), behalve zoals toegestaan bij de jacht op trekkende watervogels vanuit een gevestigde blinde of voor de jacht op duif, kwartel, wasbeer of konijn op eigendommen die gesloten zijn voor de jacht op herten met vuurwapens gedurende december en januari.

7.4 Illegale jachtmethoden; lokaas.

Het is een ieder verboden een val, strik, net of valkuil te zetten, te leggen of te gebruiken, of gebruik te maken van kunstlicht of andere vernuftigheden of voorzieningen, met het doel op herten te jagen. Deze subsectie sluit het gebruik van aas niet uit om herten aan te trekken voor de jacht op herten op particulier terrein.

7.5 Seizoenen.

7.5.1 Jachtseizoen met jachtgeweer. Herten mogen worden bejaagd met jachtgeweren overeenkomstig de statuten en regelgeving van de staat Delaware inzake de jacht op herten: vanaf de vrijdag in november die dertien (13) dagen voorafgaat aan Thanksgiving tot en met de tweede zaterdag na genoemde vrijdag; en vanaf de zaterdag die voorafgaat aan de derde maandag in januari tot en met de daaropvolgende zaterdag in januari.

7.5.2 Boogschietseizoenen. Herten mogen worden bejaagd met de lange boog in overeenstemming met de statuten en regelgeving van de staat Delaware met betrekking tot de jacht op herten: van 1 september (2 september, indien 1 september een zondag is) tot en met de laatste dag van januari, op voorwaarde dat jagersoranje wordt getoond in overeenstemming met § 718 van Titel 7 wanneer het ook geoorloofd is om op herten te jagen met een geweer.

7.5.3 Muzzleloader Seizoenen. Herten mogen worden bejaagd met muzzleloadergeweren in overeenstemming met de statuten en reglementen van de staat Delaware die de jacht op herten regelen: vanaf de vrijdag die voorafgaat aan de tweede maandag in oktober tot en met de tweede zaterdag die volgt op de openingsdag op vrijdag; en vanaf de maandag die volgt op de sluiting van het jachtgeweerseizoen in januari tot en met de eerstvolgende zaterdag.

7.5.4 Speciaal jachtseizoen zonder gewei. Gewei-loze herten mogen worden bejaagd met een jachtgeweer in overeenstemming met de statuten en regelgeving van de staat Delaware die de jacht op herten regelt gedurende alle vrijdagen, zaterdagen en maandagen in oktober, behalve tijdens het oktober Muzzleloader seizoen en de laatste maandag voorafgaand aan de openingsvrijdag van het oktober Muzzleloader seizoen. Niettegenstaande het voorgaande mogen herten met een gewei worden gevangen met boogschietapparatuur die tijdens dit oktober jachtgeweerseizoen legaal is. Geweide herten mogen worden bejaagd met jachtgeweren in overeenstemming met de statuten en regelgeving van de staat Delaware met betrekking tot de jacht op herten: vanaf de tweede zaterdag in december tot en met de derde zaterdag in december.

7.5.5 Kruisboogseizoenen. Herten mogen worden bejaagd met kruisbogen in overeenstemming met de statuten en regelgeving van de staat Delaware met betrekking tot de jacht op herten: van 1 september (2 september, indien 1 september een zondag is) tot en met de laatste dag van januari, op voorwaarde dat jagersoranje wordt getoond in overeenstemming met 718 van Titel 7 wanneer het ook geoorloofd is om op herten te jagen met een geweer.

7.5.6 Speciaal jachtseizoen met jachtgeweer voor jonge en gehandicapte jagers. Op de eerste zaterdag van november mag op herten worden gejaagd door gehandicapte (niet-ambulante) jagers die gebruik maken van een rolstoel om zich te verplaatsen, en jagers die 10 jaar of ouder zijn maar jonger dan 16 jaar (10 tot en met 15 jaar inbegrepen). Jagers van 13-15 jaar moeten een erkende cursus jagersopleiding hebben voltooid en in het bezit zijn van een Delaware Resident of Non-Resident Junior Hunting License. Jonge jagers moeten vergezeld worden door een niet-jagende volwassene van 21 jaar of ouder die over een vergunning beschikt. Jonge jagers moeten voldoende groot, fysiek sterk en emotioneel volwassen zijn om veilig met een jachtgeweer om te gaan.

7.6 Verbod op de invoer van karkassen.

7.6.1 Invoer. Het is verboden karkassen of delen van karkassen van leden van de familie Cervidae (herten) in te voeren of in bezit te hebben die afkomstig zijn uit een staat, Canadese provincie, land of een deel van bovengenoemde jurisdicties daarvan, zoals bepaald door de Division, waar Chronic Wasting Disease is aangetroffen bij in het wild levende of in gevangenschap levende hertachtigen. Niettegenstaande het voorgaande mogen de volgende delen in de staat worden ingevoerd:

7.6.1.1 Uitgebeend vlees dat in stukken is gesneden en van een onmiddellijke verpakking is voorzien;

7.6.1.2 Kwartieren of andere delen van vlees waaraan geen deel van de ruggengraat of de schedel vastzit;

7.6.1.3 Huiden of capes waaraan geen schedel vastzit;

7.6.1.4 Schone (zonder vlees of weefsel) schedelplaten met aangehecht gewei;

7.6.1.5 Geweien (zonder vlees of weefsel);

7.6.1.6 Bovenste hoektanden (buglers, whistlers, of ivories); en

7.6.1.7 Afgewerkte taxidermieproducten.

7.6.2 Kennisgeving van karkassen. Iedereen die in Delaware een hertenkarkas of delen daarvan invoert als beschreven in subsectie 7.6.1 van deze sectie en ervan in kennis wordt gesteld dat het dier positief heeft gereageerd op een test op Chronic Wasting Disease moet de testresultaten binnen 72 uur na ontvangst van de kennisgeving aan het departement melden. Om de correcte verwijdering van besmet materiaal te vergemakkelijken, kan de afdeling elk ingevoerd karkas of karkasdeel van een dier in bezit nemen als het dier positief is getest op Chronic Wasting Disease.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.