About

DELAWARE DEER HUNTING REGULATIONS

Title 7, Section 3900

7.0 Deer

(Penalty Section 7 Del.C. §103(d))

7.1 Limit

7.1.1 O ile prawo lub przepisy Departamentu nie stanowią inaczej, zabrania się każdej osobie:

7.1.1.1.1 Zabicie lub wzięcie lub próba zabicia lub wzięcia więcej niż czterech jeleni bez poroża w dowolnym roku licencyjnym;

7.1.1.2 Posiadanie lub transport jelenia z porożem, który został zabity niezgodnie z prawem.

7.1.1.3 Posiadanie lub transport jelenia bez poroża, który został zabity niezgodnie z prawem.

7.1.1.4 Zabijanie jakiegokolwiek jelenia z porożem bez uprzedniego zakupu połączonych znaczników jelenia Hunter’s Choice i Quality Buck Deer Tag, Delaware Non-Resident Antlered Deer Tag lub Non-Resident Quality Buck Deer Tag, z wyjątkiem osób zwolnionych z obowiązku zakupu licencji myśliwskiej, które są uprawnione do zabrania jednego jelenia Hunter’s Choice bez ponoszenia kosztów.

7.1.1.5 Żaden myśliwy nie może zebrać więcej niż dwa jelenie z porożem podczas roku licencyjnego pomiędzy 1 lipca a 30 czerwca następnego roku kalendarzowego.

7.1.2 Dla celów niniejszej sekcji, osoba „prowadząca jelenie” i nie posiadająca żadnej broni lub broni palnej nie jest traktowana jak osoba polująca na jelenie, pod warunkiem, że pomaga ona prawowitym myśliwym.

7.1.1.3 Zabrania się jakiejkolwiek osobie zakupu, sprzedaży, wystawiania na sprzedaż, transportu lub posiadania z zamiarem sprzedaży jakiegokolwiek jelenia lub jakiejkolwiek części takiego jelenia w dowolnym czasie, z wyjątkiem tego, że skóry jeleni legalnie zabitych i sprawdzonych mogą być sprzedawane. Niniejsza podsekcja nie ma zastosowania do dziczyzny zatwierdzonej do sprzedaży przez Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych i importowanej do Delaware.

7.1.4 Niezależnie od podsekcji 7.1.1 niniejszej sekcji, osoba może nabyć Antlerless Deer Tags w cenie 10 USD za sztukę w celu zabicia lub wzięcia dodatkowych jeleni bezklasowych podczas otwartego sezonu. Myśliwi mogą zabrać dodatkowe jelenie bez poroża na znaczkach uszkodzenia jelenia bez poroża bez żadnych kosztów.

7.1.5 Niezależnie od podsekcji 7.1.1 niniejszej sekcji, osoba może wykorzystać jeden znacznik Quality Buck do zabicia jelenia z porożem o minimalnym rozstawie zewnętrznym poroża piętnastu cali, pod warunkiem, że znacznik jest ważny w sezonie, w którym jest wykorzystywany. Myśliwi zwolnieni z wymogu zakupu licencji myśliwskiej muszą zakupić znacznik Quality Buck w celu pozyskania drugiego jelenia w rogaczu w danym roku licencyjnym.

7.2 Znakowanie, karty raportowe zbioru jeleni i rejestracja pozyskanych jeleni.

7.2.1 Przyczepianie znaczników lub dziurkowanie kart raportowych zbioru jeleni. Każda licencjonowana osoba, która poluje i zabija jelenie, natychmiast po zabiciu i przed usunięciem jelenia z miejsca zabicia, przyczepia zatwierdzony znacznik do jelenia lub dziurkuje/wycina odpowiednią sekcję zatwierdzonej karty raportowej pozyskania jelenia i zapisuje atramentem datę pozyskania na znaczniku lub karcie raportowej pozyskania jelenia. Zatwierdzony znacznik oznacza znacznik jelenia bez jelenia lub sarny otrzymany wraz z licencją myśliwską, znacznik jelenia rasy Quality Buck Delaware Resident, znacznik jelenia rasy Hunter’s Choice Delaware Resident, znacznik jelenia rasy Quality Buck Delaware Non Resident, znacznik jelenia rasy Antlered Delaware Non Resident, znacznik uszkodzenia jelenia bez jelenia lub znacznik bez jelenia zakupiony dodatkowo do znaczników licencji myśliwskiej. Każda osoba nieposiadająca licencji, od której nie wymaga się zabezpieczenia licencji, wykonuje i dołącza do jelenia przywieszkę zawierającą imię i nazwisko tej osoby, numer zwolnienia z licencji (LEN), adres i powód nieposiadania ważnej licencji myśliwskiej Delaware lub dziurkuje/wycina odpowiednią sekcję w swojej karcie raportowej zbiorów jeleni. Jeżeli jest to wymagane, znacznik wymagany przez podsekcję 7.2.1 niniejszej sekcji pozostaje przymocowany do jelenia do czasu jego przetworzenia w celu spożycia.

7.2.3 Rejestracja jelenia. Każda osoba, która poluje i zabija jelenie, w ciągu 24 godzin od zabicia jelenia, rejestruje jelenia telefonicznie lub przez Internet za pomocą systemów autoryzowanych przez Wydział. Jeleń zabrany do przetwórcy lub taksydermisty musi zostać zarejestrowany przed dostarczeniem zwierzęcia, nawet jeśli nastąpi to w ciągu 24 godzin. Po zarejestrowaniu jelenia, myśliwi otrzymają numer rejestracyjny jelenia. Numer ten musi być zapisany atramentem na zatwierdzonych znacznikach lub na zatwierdzonej karcie raportowej pozyskania jelenia, wymienionej w podsekcji 7.2.1 niniejszej sekcji. Świadome wprowadzanie nieprawidłowych informacji podczas rejestracji jelenia jest niezgodne z prawem.

7.2.4 Ubieranie. Zabrania się jakiejkolwiek osobie usuwania z jelenia jakiejkolwiek części, z wyjątkiem organów wewnętrznych zwanych wnętrznościami, lub krojenia mięsa na części, do czasu zarejestrowania jelenia za pomocą systemu telefonicznego lub internetowego autoryzowanego przez Wydział. Numer rejestracyjny jelenia, dostarczony przez automatyczny system telefoniczny/internetowy, musi pozostać przy głowie i/lub tuszy do czasu odebrania wierzchowca od taksydermisty lub przetworzenia mięsa i przechowywania go jako żywności.

7.3 Sposób ujęcia.

7.3.1 Strzelba. Zabrania się jakiejkolwiek osobie polowania na jelenie podczas sezonu strzeleckiego przy użyciu broni śrutowej o kalibrze mniejszym niż 20 gauge, lub posiadania jakichkolwiek łusek załadowanych śrutem mniejszym niż powszechnie znany jako „buckshot”. 7407>

7.3.2 Strzelanie z łuku i kuszy. Zabrania się jakiejkolwiek osobie polowania na jelenie w sezonie polowań z łukiem lub kuszą, posiadającej jakąkolwiek broń lub broń palną inną niż nóż, długą łuk lub kuszę oraz zaostrzone strzały z szerokim grotem o minimalnej szerokości 7/8 cala. Jednostrzałowy pistolet ładowany z kagańca, kaliber .42 lub większy, używający minimalnego ładunku prochu 40 gramów, może być używany do strzelania do jeleni podczas sezonu z użyciem broni palnej. Zabronione jest strzelanie, zabijanie lub ranienie lub próby strzelania, zabijania lub ranienia jelenia, który znajduje schronienie lub pływa w wodach jakiegokolwiek strumienia, stawu, jeziora lub wód pływowych.

7.3.5 Psy. Zabrania się wykorzystywania psów do polowań w sezonach polowań na jelenie (w każdym hrabstwie), z wyjątkiem przypadków dozwolonych w polowaniach na migrujące ptactwo wodne z ustanowionej ślepej uliczki lub do polowań na gołębie, przepiórki, szopy lub króliki na terenach zamkniętych dla polowań na jelenie z broni palnej w grudniu i styczniu.

7.4 Nielegalne metody polowania; wabienie.

Jest niezgodne z prawem, aby jakakolwiek osoba zastawiała, kładła lub używała pułapek, sideł, sieci, pułapek lub korzystała z jakiegokolwiek sztucznego światła lub innych urządzeń lub przyrządów w celu polowania na jelenie. Niniejsza podsekcja nie wyklucza użycia przynęty w celu zwabienia jeleni, aby polować na nie na prywatnych gruntach.

7.5 Sezony.

7.5.1 Sezony z bronią śrutową. Na jelenie można polować z broni śrutowej zgodnie ze statutami i przepisami stanu Delaware regulującymi polowanie na jelenie: od piątku w listopadzie poprzedzającego Święto Dziękczynienia o trzynaście (13) dni do drugiej soboty następującej po wspomnianym piątku; oraz od soboty poprzedzającej trzeci poniedziałek stycznia do następnej soboty stycznia.

7.5.2 Sezon polowań z łuku. Na jelenie można polować z łukiem zgodnie z ustawami i przepisami stanu Delaware regulującymi polowanie na jelenie: od 1 września (2 września, jeżeli 1 września przypada w niedzielę) do ostatniego dnia stycznia, pod warunkiem noszenia barwy pomarańczowej zgodnie z § 718 tytułu 7, kiedy polowanie na jelenie z bronią jest również legalne. Na jelenie można polować z użyciem ładowarek śrutowych zgodnie z ustawami i przepisami stanu Delaware regulującymi polowanie na jelenie: od piątku poprzedzającego drugi poniedziałek października do drugiej soboty następującej po piątkowym dniu otwarcia; oraz od poniedziałku następującego po zakończeniu styczniowego sezonu strzeleckiego do następnej soboty.

7.5.4 Specjalny sezon na jelenie bez jelenia. Na jelenie bez jelenia można polować ze strzelbą zgodnie ze statutami i przepisami stanu Delaware regulującymi polowanie na jelenie we wszystkie piątki, soboty i poniedziałki października, z wyjątkiem październikowego sezonu na ładowanie kagańców oraz ostatniego poniedziałku przed piątkiem otwierającym październikowy sezon na ładowanie kagańców. Niezależnie od powyższego, jelenie z porożem mogą być pozyskiwane za pomocą sprzętu łuczniczego, który jest legalny podczas październikowego sezonu strzelania do zwierzyny płowej. Na jelenie bez jelenia można polować przy użyciu broni śrutowej zgodnie ze statutami i przepisami stanu Delaware regulującymi polowanie na jelenie: od drugiej soboty grudnia do trzeciej soboty grudnia. 7407>

7.5.5 Sezon na kusze. Na jelenie można polować z kuszą zgodnie z ustawami i rozporządzeniami stanu Delaware regulującymi polowanie na jelenie: od 1 września (2 września, jeżeli 1 września przypada w niedzielę) do ostatniego dnia stycznia, pod warunkiem noszenia barw pomarańczowych zgodnie z 718 tytułu 7, kiedy polowanie na jelenie z bronią jest również legalne. Na jelenie mogą polować w pierwszą sobotę listopada myśliwi niepełnosprawni (nieambulatoryjni) używający wózka inwalidzkiego do poruszania się oraz myśliwi w wieku 10 lat lub starsi, ale poniżej 16 roku życia (od 10 do 15 włącznie). Myśliwi w wieku 13-15 lat muszą ukończyć zatwierdzony kurs szkolenia dla myśliwych i posiadać licencję na polowanie dla młodocianych mieszkańców Delaware lub osób niebędących mieszkańcami Delaware. Młodym myśliwym musi towarzyszyć licencjonowana osoba dorosła nieprowadząca działalności łowieckiej, która ma co najmniej 21 lat. Młodzi myśliwi muszą mieć odpowiedni wzrost, siłę fizyczną i dojrzałość emocjonalną, aby bezpiecznie posługiwać się strzelbą.

7.6 Zakaz importu tusz.

7.6.1 Import. Zabroniony jest import lub posiadanie tuszy lub części tuszy jakiegokolwiek przedstawiciela rodziny jeleniowatych (Cervidae) pochodzącego ze stanu, prowincji kanadyjskiej, kraju lub jakiejkolwiek części wyżej wymienionych jurysdykcji określonych przez Wydział, w których chroniczna choroba wyniszczająca została stwierdzona u wolno żyjących lub żyjących w niewoli jeleniowatych. Niezależnie od powyższego, następujące części mogą być importowane do stanu:

7.6.1.1 Mięso bez kości, pocięte i opakowane;

7.6.1.2 Ćwierci lub inne porcje mięsa bez przymocowanej części kręgosłupa lub czaszki;

7.6.1.3 Skóry lub skóry bez przymocowanej czaszki;

7.6.1.4 Czyste (bez przymocowanego mięsa lub tkanki) płyty czaszki z przymocowanym porożem;

7.6.1.5 Poroże (bez przymocowanego mięsa lub tkanki);

7.6.1.6 Górne zęby kłów (świdry, gwizdki lub kości słoniowe); oraz

7.6.1.7 Gotowe wyroby taksydermiczne.

7.6.2 Zgłoszenie tuszy. Każda osoba, która przywozi do Delaware tuszę jelenia lub części opisane w podsekcji 7.6.1 niniejszej sekcji i zostanie powiadomiona, że u zwierzęcia stwierdzono wynik pozytywny na obecność chronicznej choroby wyniszczającej, musi zgłosić wyniki badań do departamentu w ciągu 72 godzin od otrzymania powiadomienia. W celu ułatwienia właściwego usunięcia wszelkich zakażonych materiałów departament może przejąć w posiadanie każdą importowaną tuszę lub część tuszy zwierzęcia, jeśli zwierzę uzyskało pozytywny wynik testu na chroniczną chorobę wyniszczającą.

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.