Tietoa

DELAWARE DEER HUNTING HUNTING REGULATIONS

Title 7, Section 3900

7.0 Deer

(Penalty Section 7 Del.C. §103(d))

7.1 Rajaus

7.1.1 Ellei laissa tai ministeriön määräyksessä toisin säädetä, on lainvastaista, että kuka tahansa henkilö:

7.1.1.1 Tappaa tai ottaa tai yrittää tappaa tai ottaa enemmän kuin neljä sarvitonta hirveä minkä tahansa lisenssivuoden aikana;

7.1.1.2 Pitää hallussaan tai kuljettaa sarvitonta hirveä, joka on tapettu laittomasti.

7.1.1.3 Pitää hallussaan tai kuljettaa sarvitonta hirveä, joka on tapettu laittomasti.

7.1.1.4 Tappaa sarvipäisen hirvieläimen ostamatta ensin Delawaren asukkaan yhdistelmämerkkiä ja laatuhirvimerkkiä, Delawaren muun kuin asukkaan sarvipäisen hirvimerkkiä tai muun kuin asukkaan laatuhirvimerkkiä, lukuun ottamatta henkilöitä, jotka on vapautettu metsästysluvan hankkimisesta, on oikeutettu ottamaan yhden sarvipäisen hirvieläimen veloituksetta.

7.1.1.5 Metsästäjä ei saa kerätä lisenssivuoden aikana enempää kuin kaksi sarvipäistä peuraa 1. heinäkuuta ja seuraavan kalenterivuoden 30. kesäkuuta välisenä aikana.

7.1.2 Tätä pykälää sovellettaessa henkilöä, joka ”ajaa hirviä” ja jolla ei ole hallussaan asetta tai ampuma-asetta, ei kohdella ikään kuin hän metsästäisi hirviä, jos hän avustaa laillisia metsästäjiä.

7.1.3 Kuka tahansa henkilö ei saa milloin tahansa ostaa, myydä, asettaa myyntiin, kuljettaa tai pitää hallussaan hirvieläimiä tai niiden osia myyntitarkoituksessa, paitsi että laillisesti tapettujen ja tarkastettujen hirvieläinten vuotia saa myydä. Tätä alajaksoa ei sovelleta Yhdysvaltojen maatalousministeriön myyntiin hyväksymään ja Delawareen tuotuun hirvenlihaan.

7.1.4 Sen estämättä, mitä tämän jakson 7.1.1 kohdassa säädetään, henkilö voi ostaa 10 dollarin kappalehintaan sarvettomien hirvieläinten merkkejä tappaakseen tai ottaakseen lisää sarvettomia hirvieläimiä avoimen kauden aikana. Metsästäjä voi ottaa lisää sarvettomia peuroja sarvettomien peurojen vahinkomerkillä ilman kustannuksia.

7.1.5 Sen estämättä, mitä tämän jakson 7.1.1 kohdassa säädetään, henkilö voi käyttää yhtä laatuhirvimerkkiä saadakseen sarvipäisen peuran, jonka sarvien ulkosivun leveys on vähintään 15 tuumaa, edellyttäen, että merkki on voimassa kauden ajan, jolloin sitä käytetään. Metsästäjien, jotka on vapautettu metsästysluvan ostamisvelvollisuudesta, on ostettava Quality Buck -merkki, jotta he voivat ottaa toisen sarvipäisen hirven minkä tahansa lupavuoden aikana.

7.2 Merkitseminen, hirvieläinten saalisilmoituskortit ja saaliiksi saatujen hirvieläinten rekisteröinti.

7.2.1 Merkkien kiinnittäminen tai hirvieläinten saalisilmoituskorttien rei’itys. Jokaisen luvan saaneen henkilön, joka metsästää ja tappaa hirven, on välittömästi tappamisen jälkeen ja ennen hirven poistamista tappamispaikalta kiinnitettävä hirveen hyväksytty tunniste tai rei’itettävä/leikattava hyväksyttyyn hirvenpyyntiraporttikorttiinsa asianmukainen kohta ja kirjattava musteella pyyntipäivämäärä tunnisteeseen tai hirvenpyyntiraporttikorttiin. Hyväksytyllä tunnisteella tarkoitetaan metsästysluvan mukana saatua sarvitonta hirvimerkkiä tai peuramerkkiä, Delaware Resident Quality Buck Deer Tag -merkkiä, Delaware Resident Hunter’s Choice Deer Tag -merkkiä, Delaware Non Resident Quality Buck Deer Tag -merkkiä, Delaware Non Resident Antlered Deer Tag -merkkiä, Antlerless Deer Damage Tag -merkkiä tai metsästyslupatunnisteiden lisäksi hankittua sarvitonta merkkiä. Jokaisen lisenssittömän henkilön, joka ei ole velvollinen hankkimaan lupaa, on tehtävä ja kiinnitettävä hirveen tunniste, joka sisältää henkilön nimen, lisenssivapaan numeron (LEN), osoitteen ja syyn siihen, miksi hänellä ei ole voimassaolevaa Delawaren metsästyslupaa, tai rei’itettävä/leikattava hirvieläinten pyyntiraporttikorttinsa asianmukainen kohta.

7.2.2 Tunnisteen säilyttäminen. Tämän pykälän 7.2.1 kohdassa vaadittu merkki on vaadittaessa pidettävä kiinni peurassa, kunnes peura on käsitelty kulutusta varten.

7.2.3 Peuran rekisteröinti. Jokaisen henkilön, joka metsästää ja tappaa peuran, on 24 tunnin kuluessa kyseisen peuran tappamisesta rekisteröitävä peuransa puhelimitse tai internetin välityksellä jaoston hyväksymien järjestelmien kautta. Jalostajalle tai taksidermistille viedyt peurat on rekisteröitävä ennen eläimen toimittamista, vaikka tämä tapahtuisi 24 tunnin kuluessa. Kun metsästäjä on rekisteröinyt peuran, hänelle annetaan peuran rekisteröintinumero. Tämä numero on merkittävä musteella tämän jakson 7.2.1 kohdassa lueteltuihin hyväksyttyihin tunnisteisiin tai metsästäjän hyväksymään hirvenpyyntikorttiin. On lainvastaista syöttää tietoisesti vääriä tietoja peuraa rekisteröidessään.

7.2.4 Pukeutuminen. Kukaan ei saa irrottaa peurasta mitään osaa, lukuun ottamatta sisäelimiksi kutsuttuja sisäelimiä, tai leikata sen lihaa osiin, ennen kuin peura on rekisteröity jaoston hyväksymää puhelin- tai Internet-järjestelmää käyttäen.

7.2.5 Peuran rekisteröintinumero. Automaattisen puhelin-/internet-järjestelmän antama peuran rekisteröintinumero on säilytettävä pään ja/tai ruhon mukana siihen asti, kunnes mountti noudetaan taksidermistiltä tai liha käsitellään ja varastoidaan elintarvikkeeksi.

7.3 Pyyntitapa.

7.3.1 Haulikko. Kuka tahansa ei saa metsästää hirvieläimiä haulikkoammuntakauden aikana käyttäen haulikkoa, jonka kaliiperi on pienempi kuin 20 kaliiperi, tai pitää hallussaan hylsyä, joka on ladattu pienemmillä hauleilla kuin yleisesti ”tatsihaulikoksi” kutsutuilla hauleilla.

7.3.2 Jousiammunta- ja varsijousikausi. On lainvastaista metsästää hirviä jousimetsästyskauden tai varsijousimetsästyskauden aikana ja pitää hallussaan mitä tahansa muuta asetta tai ampuma-asetta kuin puukkoa, pitkäjousipyssyä tai varsijousipyssyä ja teroitettuja leveäkärkisiä nuolia, joiden nuolenkärjen leveys on vähintään 7/8 tuumaa.

7.3.3.3 Suihkulatauspistoolit. Kaliiperin .42 tai sitä suurempaa yksilaukauksista sulkupistoolia, jossa käytetään vähintään 40 grainin ruutilatausta, saa käyttää hirvieläinten coupe-de-grace-ammuntaan alkeisammuntakauden aikana.

7.3.4 Suojautuminen veteen. On lainvastaista ampua, tappaa tai haavoittaa tai yrittää ampua, tappaa tai haavoittaa peuraa, joka suojautuu puroon, lampeen, järveen tai vuorovesiin tai ui niissä.

7.3.5 Koirat. Kuka tahansa ei saa käyttää koiraa metsästykseen hirvieläinten haulikko- tai kuonokiväärimetsästyskausien aikana (kussakin piirikunnassa), paitsi jos se on sallittua muuttavien vesilintujen metsästyksessä vakiintuneesta umpikujasta käsin tai metsästettäessä kyyhkysiä, viiriäisiä, pesukarhuja tai jäniksiä kiinteistöillä, jotka on suljettu hirvieläinten metsästykseltä ampuma-aseilla joulu- ja tammikuun aikana.

7.4 Laittomat metsästysmenetelmät; syöttien syöttäminen.

Kuka tahansa henkilö ei saa asettaa, asettaa tai käyttää loukkua, paulaa, verkkoa tai sudenkuoppaa tai käyttää keinotekoista valoa tai muita laitteita hirvenmetsästystarkoituksessa. Tämä alajakso ei estä syöttien käyttöä hirvien houkuttelemiseksi niiden metsästämiseksi yksityisellä maalla.

7.5 Metsästysajat.

7.5.1 Haulikko metsästysajat. Hirviä saa metsästää haulikolla Delawaren osavaltion hirvenmetsästystä koskevien lakien ja asetusten mukaisesti: marraskuun perjantaista, joka edeltää kiitospäivää kolmetoista (13) päivää, kyseistä perjantaita seuraavaan toiseen lauantaihin asti; ja tammikuun kolmatta maanantaita edeltävästä lauantaista tammikuun seuraavaan lauantaihin asti.

7.5.2 Jousiammuntakaudet. Hirvieläimiä saa metsästää pitkäjousella Delawaren osavaltion hirvieläinten metsästystä koskevien lakien ja asetusten mukaisesti: syyskuun 1. päivästä (syyskuun 2. päivästä, jos syyskuun 1. päivä on sunnuntai) tammikuun viimeiseen päivään edellyttäen, että metsästäjän oranssi väri on esillä 7 osaston 718 pykälän mukaisesti, kun hirvieläinten metsästys aseella on myös laillista.

7.5.3 Metsästyskaudet kiväärillä. Peuroja saa metsästää suulakekiväärillä Delawaren osavaltion peuranmetsästystä koskevien lakien ja asetusten mukaisesti: lokakuun toista maanantaita edeltävästä perjantaista perjantain avajaispäivää seuraavaan toiseen lauantaihin asti ja tammikuun haulikkoammuntakauden päättymistä seuraavaan lauantaihin asti tammikuun haulikkoammuntakauden päättymistä seuraavasta maanantaista asti.

7.5.4 Erikoiskausi ilman sarvia. Ilman sarvia olevia hirvieläimiä saa metsästää haulikolla Delawaren osavaltion hirvieläinten metsästystä säätelevien lakien ja asetusten mukaisesti kaikkina lokakuun perjantaina, lauantaina ja maanantaina lukuun ottamatta lokakuun kiväärikuulaskauppakautta ja lokakuun kiväärikuulaskauppakauden avausperjantaita edeltävää viimeistä maanantaita. Sen estämättä, mitä edellä on sanottu, sarvipäisiä hirvieläimiä voidaan pyydystää jousiammuntavälineillä, jotka ovat laillisia tämän lokakuun haulikkoammuntakauden aikana. Sarvettomia hirvieläimiä saa metsästää haulikolla Delawaren osavaltion hirvenmetsästystä koskevien lakien ja asetusten mukaisesti: joulukuun toisesta lauantaista joulukuun kolmanteen lauantaihin.

7.5.5 Varsijousikaudet. Hirvieläimiä saa metsästää varsijousella Delawaren osavaltion hirvieläinten metsästystä koskevien lakien ja asetusten mukaisesti: syyskuun 1. päivästä (syyskuun 2. päivästä, jos syyskuun 1. päivä on sunnuntai) tammikuun viimeiseen päivään edellyttäen, että metsästäjän oranssi väri on esillä 7 osaston 718 §:n mukaisesti, kun hirvieläinten metsästys aseella on myös laillista.

7.5.6 Erikoishaulikkoaseiden metsästyskausi nuorille metsästäjillä ja vammaisilla. Hirvieläimiä saavat marraskuun ensimmäisenä lauantaina metsästää vammaiset (liikkumiskyvyttömät) metsästäjät, jotka käyttävät pyörätuolia liikkumiseen, sekä metsästäjät, jotka ovat vähintään 10-vuotiaita mutta alle 16-vuotiaita (10-15 vuotta mukaan lukien). 13-15-vuotiaiden metsästäjien on oltava suorittaneet hyväksytyn metsästäjäkoulutuskurssin, ja heillä on oltava Delawaren alueella asuvan tai ulkomailla asuvan henkilön juniorimetsästyslupa. Nuorten metsästäjien mukana on oltava vähintään 21-vuotias aikuinen, joka ei ole metsästysluvan haltija. Nuorten metsästäjien on oltava riittävän kokoisia, fyysisesti vahvoja ja henkisesti kypsiä käsittelemään haulikkoa turvallisesti.

7.6 Ruhojen tuontikielto.

7.6.1 Tuonti. On laitonta tuoda maahan tai pitää hallussa minkä tahansa Cervidae-heimon (hirvieläimet) jäsenen ruhoa tai ruhon osaa, joka on peräisin osavaltiosta, Kanadan provinssista, maasta tai jaoston määrittelemästä osavaltiosta tai osavaltiosta tai osavaltiosta tai osavaltiosta tai osavaltiosta tai osavaltiosta tai osavaltiosta tai osavaltiosta tai osavaltiosta tai osavaltiosta tai osavaltiosta tai osavaltiosta tai osavaltiosta tai osavaltiosta tai osavaltiosta tai osavaltiosta tai osavaltiosta tai osavaltiosta tai osavaltiosta tai osavaltiosta tai osavaltiosta tai osavaltiosta tai osavaltiosta tai osavaltiosta. Sen estämättä, mitä edellä on sanottu, seuraavat osat voidaan tuoda osavaltioon:

7.6.1.1 Luuton liha, joka on leikattu ja kääritty;

7.6.1.2 Neljännekset tai muut lihan osat, joihin ei ole kiinnitetty mitään selkärangan osaa tai kalloa;

7.6.1.3 Vuodat tai nahat, joihin ei ole kiinnitetty mitään kalloa;

7.6.1.4 Puhtaat (ei lihaa tai kudosta kiinnitettynä) kallolevyt, joihin on kiinnitetty sarvia;

7.6.1.5 Sarvet (joihin ei ole kiinnitetty lihaa tai kudosta);

7.6.1.6 Ylempien kulmahampaiden hampaat (buglerit, whistlerit tai norsunluut);

7.6.1.7 Valmiit eläintentorjunta-aiheiset valmisteet.

7.6.2 Ruhoilmoitus. Henkilön, joka tuo Delawareen tämän pykälän 7.6.1 alajaksossa kuvattuja peuran ruhoja tai osia ja jolle ilmoitetaan, että eläimen testitulos on ollut positiivinen kroonisen rappeutumissairauden osalta, on ilmoitettava testitulokset ministeriölle 72 tunnin kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta. Helpottaakseen tartunnan saaneen aineksen asianmukaista hävittämistä osasto voi ottaa haltuunsa minkä tahansa maahantuodun eläimen ruhon tai ruhon osan, jos eläimen testitulos on ollut positiivinen kroonisen kuluvan taudin osalta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.