Om

DELAWARE DEER HUNTING REGULATIONS

Title 7, Section 3900

7.0 Deer

(Penalty Section 7 Del.C. §103(d))

7.1 Begränsning

7.1.1 Om inte annat föreskrivs i lag eller föreskrifter från departementet är det olagligt för någon att:

7.1.1.1.1 Döda eller ta eller försöka döda eller ta fler än fyra hjortar utan hjässa under ett licensår;

7.1.1.1.2 Inneha eller transportera en hjort med hjässa som olagligt dödats.

7.1.1.3 Inneha eller transportera en hjort utan hjässa som olagligt dödats.

7.1.1.1.4 Döda ett hjortdjur utan att först ha köpt en Delaware Resident Combination Hunter’s Choice Deer Tag och Quality Buck Deer Tag, en Delaware Non-Resident Antlered Deer Tag eller en Non-Resident Quality Buck Deer Tag, med undantag för att personer som är undantagna från skyldigheten att köpa en jaktlicens ska ha rätt att ta ett Hunter’s Choice-djursdjur utan kostnad.

7.1.1.1.5 Ingen jägare får skörda mer än två myrhjortar under ett licensår mellan den 1 juli och den 30 juni nästa kalenderår.

7.1.2 Vid tillämpningen av detta avsnitt ska en person som ”kör rådjur” och som inte innehar något vapen eller skjutvapen inte behandlas som om han eller hon jagar rådjur, förutsatt att han eller hon bistår lagliga jägare.

7.1.3 Det ska vara olagligt för någon att köpa, sälja, ställa ut för försäljning, transportera eller inneha med avsikt att sälja, något rådjur eller någon del av ett sådant rådjur vid någon tidpunkt, med undantag för att hudar från rådjur som lagligen dödats och kontrollerats får säljas. Denna underavdelning ska inte gälla för viltkött som godkänts för försäljning av Förenta staternas jordbruksdepartement och som importeras till Delaware.

7.1.4 Trots vad som sägs i underavdelning 7.1.1 i denna sektion får en person köpa märken för hjort utan horn för 10 dollar per styck för att döda eller ta ytterligare hjortar utan horn under den öppna säsongen. Jägare får utan kostnad ta ytterligare hjortar utan horn på Antlerless Deer Damage Tags.

7.1.5 Trots underavsnitt 7.1.1 i denna sektion får en person använda en Quality Buck-tagg för att ta en hjort med ett horn med en minsta yttre hornspridning på 15 tum, under förutsättning att taggen är giltig för den säsong under vilken den används. Jägare som är undantagna från kravet på att köpa en jaktlicens måste köpa en Quality Buck-märkning för att kunna ta ett andra hjortdjur med ett myrhorn under ett licensår.

7.2 Märkning, rapportkort för hjortskörd och registrering av skördade hjortdjur.

7.2.2.1 Fästning av märken eller stansning av rapportkort för hjortskörd. Varje licensierad person som jagar och avlivar ett rådjur ska omedelbart efter avlivningen och innan rådjuret avlägsnas från platsen för avlivningen fästa ett godkänt märke på rådjuret eller stansa/klippa ut lämplig sektion på sitt godkända rapportkort för hjortskörd och anteckna datumet för avverkningen med bläck på märket eller rapportkortet för hjortskörden. Med godkänd tagg avses en tagg för hjort utan horn eller en tagg för hjort med hjort som erhållits tillsammans med jaktlicensen, en Delaware Resident Quality Buck Deer Tag, en Delaware Resident Hunter’s Choice Deer Tag, en Delaware Non Resident Quality Buck Deer Tag, en Delaware Non Resident Antlered Deer Tag, en Antlerless Deer Damage Tag eller en Antlerless Tag som köpts utöver taggarna för jaktlicensen. Varje person utan licens som inte är skyldig att skaffa en licens ska göra och fästa en etikett på hjorten som innehåller personens namn, licensfritt nummer (LEN), adress och skälet till att han eller hon inte har en giltig Delaware-jaktlicens eller stansa/klippa ut lämplig sektion på sitt rapportkort om hjortskörd.

7.2.2.2 Behållning av etikett. Om så krävs ska den etikett som krävs enligt underavsnitt 7.2.1 i detta avsnitt förbli fäst vid hjorten tills hjorten bearbetas för konsumtion.

7.2.3 Registrering av hjortar. Varje person som jagar och dödar en hjort ska inom 24 timmar efter att ha dödat hjorten registrera sin hjort per telefon eller via Internet genom system som godkänts av avdelningen. Hjortar som förs till en förädlare eller taxidermist måste registreras innan djuret levereras, även om detta sker inom 24-timmarsfristen. Efter att ha registrerat ett rådjur får jägaren ett registreringsnummer för rådjuret. Detta nummer måste registreras med bläck på de godkända märkena eller på jägarens godkända rapportkort för hjortskörd som anges i avsnitt 7.2.1 i detta avsnitt. Det ska vara olagligt att medvetet ange felaktig information när man registrerar ett rådjur.

7.2.4 Dressering. Det ska vara olagligt för någon person att avlägsna någon del av ett rådjur, utom de inre organ som kallas inälvor, eller att skära köttet i delar, förrän rådjuret har registrerats med hjälp av det telefon- eller internetsystem som godkänts av avdelningen.

7.2.5 Registreringsnummer för rådjur. Det registreringsnummer för hjortar som tillhandahålls genom det automatiserade telefon- eller internetsystemet måste finnas kvar på huvudet och/eller slaktkroppen till dess att den tas upp från taxidermisten eller köttet bearbetas och lagras som livsmedel.

7.3 Fångstmetod.

7.3.1 Skjutvapen. Det ska vara olagligt för någon att jaga rådjur under jaktsäsongen för hagelgevär med ett hagelgevär med en kaliber som är mindre än 20 gauge, eller att inneha patroner laddade med mindre hagel än det som vanligen kallas ”buckshot”.

7.3.3.2 Bågskytte- och armborstsäsonger. Det ska vara olagligt för en person att jaga rådjur under bågskyttesäsongen eller armborstsäsongen och ha i sin besittning något annat vapen eller skjutvapen än en kniv, en långbåge eller ett armborst och vässade bredspetsade pilar med en minsta pilspetsbredd på 7/8 tum.

7.3.3.3 Pistoler med mynningsladdning. En enkelskjuten mynningsladdande pistol av kaliber .42 eller större med en krutladdning på minst 40 korn får användas för att ge coupe-de-grace på rådjur under säsongen för primitiva skjutvapen.

7.3.3.4 Tillflykt i vatten. Det ska vara olagligt för någon att skjuta, döda eller såra eller försöka skjuta, döda eller såra ett rådjur som tar sin tillflykt till eller simmar genom vattnet i en bäck, damm, sjö eller tidvatten.

7.3.5 Hundar. Det ska vara olagligt för någon att använda en hund för jakt under jaktsäsongen för hjortar med hagelbössor eller med stubinladdare (i varje län), med undantag för vad som är tillåtet vid jakt på vandrande vattenfåglar från en etablerad blind eller vid jakt på duvor, vaktlar, tvättbjörnar eller kaniner på fastigheter som är stängda för jakt på hjortar med skjutvapen under december och januari.

7.4 Olagliga jaktmetoder; bete.

Det ska vara olagligt för någon att sätta upp, lägga ut eller använda fällor, snara, nät eller fallgropar eller använda sig av artificiellt ljus eller andra konstruktioner eller anordningar för att jaga rådjur. Detta underavsnitt utesluter inte användning av bete i syfte att locka till sig hjortar för att jaga dem på privat mark.

7.5 Säsonger.

7.5.1 Säsonger för hagelgevär. Hjortar får jagas med hagelgevär i enlighet med delstaten Delawares lagar och förordningar om jakt på hjortar: från fredagen i november som föregår Thanksgiving med tretton (13) dagar till och med den andra lördagen efter denna fredag, och från lördagen som föregår den tredje måndagen i januari till och med den följande lördagen i januari.

7.5.5.2 Säsonger för bågskytte. Hjortar får jagas med långbåge i enlighet med delstaten Delawares lagar och förordningar om jakt på hjortar: från den 1 september (den 2 september, om den 1 september är en söndag) till och med den sista dagen i januari, under förutsättning att orangefärgad jaktutrustning visas i enlighet med § 718 i avdelning 7, när det också är lagligt att jaga hjortar med vapen.

7.5.5.3 Säsong för pistoljakt. Hjortar får jagas med mynningsladdningsgevär i enlighet med delstaten Delawares lagar och förordningar om jakt på hjortar: från fredagen före den andra måndagen i oktober till och med den andra lördagen efter fredagens öppningsdag, och från måndagen efter stängningen av jaktsäsongen med hagelgevär i januari till och med nästa lördag.

7.5.5.4 Särskild säsong för hjortar utan hjortar. Hjortar utan hjässa får jagas med hagelgevär i enlighet med delstaten Delawares lagar och förordningar som reglerar jakten på hjortar under alla fredagar, lördagar och måndagar i oktober utom under oktober års säsong för stubbskjutare och den sista måndagen före öppningsfredagen för oktober års säsong för stubbskjutare. Trots vad som sägs ovan får hjortar med myrhjälm fällas med bågskytteutrustning som är laglig under denna skottjaktssäsong i oktober. Hjortar utan hjässa får jagas med hagelgevär i enlighet med delstaten Delawares lagar och förordningar om jakt på hjortar: från och med den andra lördagen i december till och med den tredje lördagen i december.

7.5.5.5 Armborstsäsonger. Hjortar får jagas med armborst i enlighet med delstaten Delawares lagar och förordningar om jakt på hjortar: från och med den 1 september (den 2 september, om den 1 september är en söndag) till och med den sista dagen i januari, under förutsättning att orangefärgad jaktutrustning visas i enlighet med 718 i avdelning 7, då det också är lagligt att jaga hjortar med vapen.

7.5.5.6 Särskild jaktsäsong med hagelbössor för unga och handikappade jägare. Hjortar får jagas den första lördagen i november av handikappade (icke-ambulerande) jägare som använder en rullstol för att förflytta sig, och jägare som är 10 år eller äldre men yngre än 16 år (10 till och med 15 år). Jägare som är 13-15 år gamla måste ha genomgått en godkänd kurs i jägarutbildning och inneha en juniorjaktlicens för Delaware som är bosatt i Delaware eller som inte är bosatt i Delaware. Unga jägare måste åtföljas av en licensierad vuxen som inte är jägare och som är 21 år eller äldre. Unga jägare måste ha tillräcklig storlek, fysisk styrka och känslomässig mognad för att kunna hantera ett hagelgevär på ett säkert sätt.

7.6 Förbud mot import av kadaver.

7.6.1 Import. Det skall vara olagligt att importera eller inneha någon slaktkropp eller del av en slaktkropp av någon medlem av familjen Cervidae (hjort) med ursprung i en stat, en kanadensisk provins, ett land eller någon del av ovan nämnda jurisdiktioner därav enligt vad divisionen fastställer, där Chronic Wasting Disease har påträffats hos hjortdjur som lever fritt eller i fångenskap. Utan hinder av ovanstående får följande delar importeras till staten:

7.6.1.1 Utbenat kött som är styckat och förpackat;

7.6.1.2 Kvarter eller andra köttdelar utan att någon del av ryggraden eller skallen är fastsatt;

7.6.1.3 Hudar eller kåpor utan att någon skalle är fastsatt;

7.

7.6.1.4 Rena skalleplattor (utan kött eller vävnad) med tillhörande horn,

7.6.1.5 Gevirer (utan kött eller vävnad),

7.6.1.6 Övre hörntänder (buglers, whistlers eller ivories), och

7.6.1.7 Färdiga taxidermiprodukter.

7.6.2 Anmälan av slaktkroppar. Varje person som till Delaware importerar ett hjortkropp eller delar som beskrivs i underavsnitt 7.6.1 i detta avsnitt och som meddelas att djuret har testats positivt för Chronic Wasting Disease måste rapportera testresultaten till departementet inom 72 timmar efter mottagandet av meddelandet. För att underlätta ett korrekt bortskaffande av smittat material får avdelningen ta i besittning importerade djurkroppar eller delar av djurkroppar om djuret har testats positivt för Chronic Wasting Disease.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.